Disclaimer Scouting-BvH.nl

De inhoud van www.scouting-bvh.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting BvH tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting BvH expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Scouting BvH garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting BvH hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder Scoutpedia, Scoutingforum en eventuele links naar individuele Scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting BvH de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting BvH aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Scouting BvH niet geverifieerd.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting BvH is het niet toegestaan links naar sites van Scouting BvH aan te bieden met uitzondering van erkende organisatieonderdelen die een eigen site onderhouden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting BvH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting BvH op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting BvH of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en vrijwillige medewerkers van Scouting BvH.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Scouting BvH behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van Scouting BvH merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Fotomateriaal en content

Content en foto’s zijn ©Scouting BvH en diverse fotografen. Wilt u iets van dit fotomateriaal, teksten, downloads of overige media gebruiken, neem dan contact op via de contactpagina.

Ongewenst gedrag

Ongewenst, ongepast of anderszins gedrag wat niet past bij de doelstelling van Scouting BvH of haar huisregels leidt onherroepelijk tot een verwijdering van deze website door middel van een zogenaamde IP-ban. IP-bans worden zonder aankondiging en/of verklaring uitgevoerd en zijn permanent.